Polityka prywatności

 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI -

 dotycząca przetwarzania danych osobowych PRZEZ

ATTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ


 

 

Polityka prywatności stanowi informację o zasadach przetwarzania danych osobowych przez Attic Sp. z o.o.

Zależy nam, aby wiedzieli Państwo, że ochrona danych osobowych jest dla nas bardzo ważna. W Unii Europejskiej ochronę danych osobowych reguluje w szczególności Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycz­nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dy­rektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej „RODO”. Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych zostały stworzone, aby dać Państwu większą kontrolę nad sposobem, w jaki Państwa dane są wykorzystywane. Tego właśnie dowiecie się Państwo z naszej Polityki prywatności.

 

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest ATTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawiła 50, 30-390 Kraków, NIP: 6790165246, REGON: 351503373, zwana dalej „ATTIC" lub „Administrator”. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z ATTIC pocztą na adres wskazany powyżej, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:  RODO@attic.pl

 

Dane osobowe przetwarzane przez ATTIC

Zbieramy następujące dane:

 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. adres korespondencyjny,
 4. adresy poczty elektronicznej,
 5. zajmowane stanowisko,
 6. numer telefonu,
 7. dane identyfikujące Państwa przedsiębiorstwo lub przedsiębiorstwo, w imieniu którego Państwo działacie (m.in.: nazwa, NIP, REGON, adres prowadzenia działalności, adresy dostaw),
 8. dane dotyczące sytuacji finansowej (w przypadku ubiegania się o kredyt kupiecki),
 9. dane dotyczące zakupów robionych w ATTIC,
 10. dane związane z obsługą procesu sprzedażowego oraz posprzedażowego,
 11. inne dane przekazane nam przez Państwa.

W zależności od sytuacji, w odniesieniu do konkretnej osoby, możemy przetwarzać wszystkie wskazane powyżej dane, bądź jedynie niektóre z nich.

 

Cele w jakich są przetwarzane Państwa dane osobowe

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze złożeniem lub uzyskaniem oferty cenowej, realizacją zawartej umowy, dla podjęcia koniecznych działań przed zawarciem umowy, dla utrzymania i zarządzania relacjami biznesowymi i zawodowymi, zapobiegania oszustwom, zapewnienia bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowania wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, jak również w celu realizacji obowiązków prawnych (dla celów podatkowych, rozpatrywania reklamacji itp.) oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów ATTIC (obsługi umowy, ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszczeń, odpowiedzi na Państwa pytania/wnioski, badania satysfakcji klienta, doskonalenia świadczonych usług, marketingu bezpośredniego, wsparcia usług płatniczych, kredytowych,  ubezpieczenia, ochrony mienia i zdrowia poprzez rejestrowanie obrazu na terenach należących do ATTIC – monitoring). Państwa dane osobowe wprowadzane są do naszych systemów IT i tam przechowywane, aby mieć do nich łatwy dostęp zawsze wtedy, gdy ich potrzebujemy. Jeżeli udzielą Państwo odrębnej zgody na działania marketingowe oraz przesyłanie informacji handlowych, ATTIC będzie mógł przetwarzać Państwa dane także w tych celach.

 

Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Państwa dane będą przetwarzane przez czas realizacji umowy z ATTIC, a następnie będą przetwarzane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń stron z tytułu zawartej umowy lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych, w szczególności dotyczącego ksiąg rachunkowych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest Państwa dobrowolna zgoda, przetwarzanie może odbywać się do chwili jej wycofania, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody. W związku z prowadzoną przez nas działalnością, zbieramy i przetwarzamy dane również w celach związanych z inicjowaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych np. podczas spotkań biznesowych, czy poprzez wymianę wizytówek, a tak zebrane dane przechowujemy przez okres trwania naszej relacji uzasadniającej wzajemny kontakt w celach współpracy lub do czasu wniesienia przez państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W pozostałych przypadkach ATTIC będzie mógł przetwarzać Państwa dane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń, chyba że co innego wynika z przepisów prawa. Po zakończeniu okresu przetwarzania danych zostaną one usunięte.

 

Podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze lub wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (wskazanych powyżej). W zakresie w jakim wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych osobowych podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit (a) RODO.

 

Źródło pochodzenia danych i wymóg podania danych

Najczęściej dane osobowe pochodzą od Państwa. Jeżeli kontaktujecie się Państwo z nami w imieniu naszego klienta, informujemy, że Państwa dane zostały nam udostępnione przez ww. podmiot w związku z realizacją łączącej nas umowy handlowej lub w celu jej zawarcia. W zakresie w jakim dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa, ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowej realizacji umowy zawartej z ATTIC lub podjęcia działań ukierunkowanych na jej zawarcie.

 

Odbiorcy danych osobowych

Państwa dane mogą być przekazywane określonym grupom odbiorców, przy czym tylko w takim zakresie i wtedy, gdy ma to związek z celami, w których je przetwarzamy lub z korzystaniem przez nas z systemów IT i wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Państwa dane osobowe udostępniamy m.in.  innym spółkom powiązanym z nami kapitałowo (w ramach grupy kapitałowej, do której należymy), naszym podwykonawcom, dostawcom, firmom zewnętrznym, które świadczą dla nas usługi w zakresie utrzymania, naprawy, aktualizacji systemów IT, udostępniania chmury, rachunkowości, audytorom, bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym usługi certyfikacji, ubezpieczycielom, kurierom, przewoźnikom, prawnikom, organizacjom płatniczym. W każdym przypadku udostępnienia danych wymagamy od odbiorców danych, aby dane były bezpiecznie przechowywane. Odbiorcom danych nie wolno ich wykorzystywać do własnych celów marketingowych, chyba że wyrazili Państwo na to odrębną zgodę. Państwa dane osobowe mogą być również udostępnione organom publicznym, w tym organom administracji skarbowej, ZUS, GUS, organom finansowym lub sądowym, agencjom państwowym, w tym agencjom wykonawczym, na żądanie oraz w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

Przekazywane danych poza Europejski Obszar Gospodarczy/zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Przetwarzane przez ATTIC dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, ani do organizacji międzynarodowej. W przypadku, gdyby miało dojść do przekazania i przetwarzania danych poza EOG nastąpi to wyłącznie po spełnieniu do tego warunków przewidzianych w przepisach RODO, na przykład po zawarciu specjalnej umowy - standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską (tzw. Klauzul Modelowych). Więcej informacji na temat transferu danych poza EOG, w tym kopię Klauzul Modelowych, można znaleźć na stronie: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:PL:PDF.

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

Państwa prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Państwu następujące prawa w związku z przetwarzaniem przez ATTIC Państwa danych osobowych:

 • prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
 • prawo żądania sprostowania danych,
 • prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora,
 • prawo do przenoszenia danych, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
 • prawo cofnięcia w każdej chwili zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w przypadkach gdy podstawą prawna przetwarzania jest Państwa zgoda,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych albo innego właściwego organu nadzorczego, gdy uważają Państwo, że ATTIC przetwarza Państwa dane osobowe niezgodnie z prawem.

 

Zmiana Polityki prywatności

Polityka prywatności obowiązuje od dnia wejścia w życie rozporządzenia RODO. Polityka prywatności jest na bieżąco aktualizowana, a poprzednio obowiązujące wersje mogą Państwo uzyskać, kontaktując się z ATTIC na dane adresowe wskazane powyżej.

 

Pliki cookies

Przetwarzanie przez ATTIC plików cookies reguluje „Polityka cookies” (link).

 

Zaopatrujemy inwestycje budowlane

 • Obsługujemy firmy ogólnobudowlane i specjalistyczne, deweloperów, generalnych wykonawców i przedsiębiorstwa budowlane

 • Dostarczamy materiały na terenie całego kraju

 • Zapewniamy fachowe doradztwo i opiekę inwestycyjną

 • Realizujemy nietypowe zamówienia

czytaj więcej

Zaopatrujemy składy budowlane

 • Zaopatrujemy składy i hurtownie budowlane w Polsce południowej
 • Jesteśmy liderem ogólnopolskim      w dystrybucji produktów FAKRO, RIGIPS, ISOVER, SWISS KRONO, ROCKWOOL, URSA
 • Posiadamy regionalny magazyn hurtowy
 • Zapewniamy efektywną i terminową logistykę

czytaj więcej

Dostarczamy wiedzę budowlaną

 • Dostarczamy wiedzę branżową oraz specjalistyczną
 • Organizujemy szkolenia w Krakowie oraz w fabrykach producentów
 • Organizujemy konferencje w Polsce i za granicą
 • Podnosimy kompetencje naszych klientów w zakresie zarządzania biznesem

czytaj więcej

Potrzebujesz wyceny?
Napisz do nas!