Ogólne Warunki Sprzedaży

                             OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY W CENTRUM BUDOWLANYM ATTIC PSB PROFI

1.    Postanowienia ogólne
•    Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) stosuje się do zawierania i realizacji wszystkich umów sprzedaży pomiędzy firmą ATTIC
      Sp. z o.o. zwaną dalej Sprzedającym a Kupującym, którym może być dowolny podmiot, w tym podmiot publiczny, osoba fizyczna
      prowadząca działalność gospodarczą lub osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio
      z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (dalej Konsument).
•    Niniejsze OWS nie obowiązują w przypadku zawierania umów sprzedaży na odległość przez Sprzedającego z Konsumentem.
•    Ceny oraz informacje dotyczące towarów oferowanych przez Sprzedającego, zawarte w katalogach lub innych materiałach
      reklamowych, stanowią informację handlową i nie mogą być uznawane za ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
•    Zawierając umowę sprzedaży ze Sprzedającym, Kupujący niniejszym oświadcza, że zapoznał się z treścią OWS oraz je akceptuje.
•    Niniejsze OWS zastępują jakiekolwiek wcześniejsze warunki sprzedaży zamieszczone w katalogach Sprzedającego, na stronie
      internetowej Sprzedającego lub w innych dokumentach mających formę jednostronnego oświadczenia Sprzedającego.
•    Sprzedający oświadcza, że posiada status średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 roku
      o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.

2.    Zamawianie i nabywanie towaru
•    Kupujący może nabywać towary będące w ofercie Sprzedającego poprzez ich zakup w samoobsługowym markecie Sprzedającego
      przy ul. Zawiłej 50 w Krakowie (dalej Market) lub poprzez ich zamówienie w Dziale Sprzedaży Sprzedającego.
•    W zakresie towarów niedostępnych w ciągłej sprzedaży Kupujący składa Zamówienie u Sprzedającego, określające ilość i rodzaj
      zamawianych towarów.
•    Terminy realizacji Zamówień na towary niedostępne w ciągłej sprzedaży ustala się indywidualnie, po potwierdzeniu terminu
      realizacji przez producenta. W przypadku takich towarów warunkiem przyjęcia Zamówienia do realizacji jest pisemne potwierdzenie
      przez Kupującego składanego Zamówienia, oraz wpłacenie przez Kupującego, w kasie lub przelewem bankowym na rachunek
      bankowy Sprzedającego, zaliczki w wysokości ustalonej indywidualnie z pracownikiem Działu Sprzedaży Sprzedającego.
•    W razie niewykonania zobowiązania przez Kupującego po złożeniu Zamówienia, z przyczyn leżących wyłącznie po stronie
      Kupującego, Sprzedający może w terminie 30 dni, bez wyznaczenia Kupującemu terminu dodatkowego, odstąpić od umowy
      sprzedaży i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości równej kwocie wpłaconej zaliczki na poczet Zamówienia. Przez
      niewykonanie zobowiązania przez Kupującego należy rozumieć rezygnację z Zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedającego
      po rozpoczęciu jego realizacji.
•    Dopuszczalne jest potrącenie wzajemnych wierzytelności Kupującego i Sprzedającego.
•    Sprzedający zawiadomi Kupującego o gotowości towaru objętego Zamówieniem do odbioru, a Kupujący zobowiązany będzie
      do uiszczenia całej ceny sprzedaży za towar przed odbiorem towaru (nie dotyczy zakupów z odroczonym terminem płatności).
•    W przypadku niewykonania Zamówienia przez Sprzedającego z przyczyn leżących wyłącznie po jego stronie, odpowiedzialność
      Sprzedającego jest ograniczona wyłącznie do zwrotu całej wpłaconej przez Kupującego zaliczki. Kupującemu nie przysługują
      żadne dalej idące roszczenia z tego tytułu.
•    Płatność za nabywane towary u Sprzedającego odbywa się gotówką lub kartą płatniczą w kasie Sprzedającego lub przelewem
      bankowym w formie przedpłaty (odbiór towaru jest możliwy dopiero po zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym
      Sprzedającego). Możliwość zapłaty za nabywany u Sprzedającego towar z odroczonym terminem płatności jest ustalana
      indywidualnie z Kupującym po uprzednim  dokonaniu przez Dział Finansowy Sprzedającego weryfikacji wiarygodności
      płatniczej Kupującego.

3.    Dokumenty sprzedaży
•    Sprzedaż towaru dokumentowana jest paragonem fiskalnym lub fakturą VAT.
•    Faktura VAT do paragonu fiskalnego dla podmiotów gospodarczych może być wystawiona wyłącznie w przypadku, gdy
      paragon fiskalny potwierdzający transakcję zawiera numer NIP Kupującego.
•    Faktury VAT do paragonów fiskalnych są wystawiane, na życzenie Kupującego, w terminie zgodnie z obowiązującymi
     przepisami prawa.

4.    Wydanie i odbiór towaru
•    Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w terminie do siedmiu dni od dnia dokonania zakupu towaru
      dostępnego w ciągłej sprzedaży lub od dnia otrzymania od Sprzedającego informacji o gotowości towaru do odbioru.
•    Wydanie towaru następuje w magazynie Sprzedającego lub w miejscu wskazanym przez Kupującego w przypadku
      transportu świadczonego przez Sprzedającego.
•    Wydawane towary są przygotowane do transportu i odpowiednio zapakowane.
•    W momencie odbioru zakupionego towaru, Kupujący jest zobowiązany do pisemnego potwierdzenia na dokumencie
      Wydania Magazynowego odbioru towaru oraz sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie
      widocznych właściwości fizycznych.

5.    Przechowanie towaru
•    Jeśli Kupujący nie jest w stanie dokonać odbioru zakupionego towaru w terminie do siedmiu dni od dnia dokonania zakupu
      towaru dostępnego w ciągłej sprzedaży lub od dnia otrzymania od Sprzedającego informacji o gotowości do odbioru towaru
      zakupionego na Zamówienie, jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego oraz do podpisania ze
      Sprzedającym Umowy Przechowania, która szczegółowo reguluje zasady przechowania zakupionego towaru w magazynie
      Sprzedającego.
•    W przypadku niepodpisania Umowy Przechowania zakupionego towaru, po upływie siedmiu dni od dnia dokonania zakupu
      towaru dostępnego w ciągłej sprzedaży lub od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru towaru zakupionego
      na Zamówienie, Sprzedający jest uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przechowania towaru w wysokości 0.3%
      wartości brutto zakupionego towaru za każdy dzień przechowania, począwszy od ósmego dnia od dnia dokonania zakupu
      lub od dnia poinformowania Kupującego o gotowości do odbioru zakupionego towaru.

6.    Transport towaru
•    Istnieje możliwość zorganizowania przez Sprzedającego transportu zakupionego towaru we wskazane przez Kupującego
      miejsce. Każdorazowo warunki transportu oraz jego ceny muszą zostać indywidualnie uzgodnione z pracownikiem
      Działu Sprzedaży Sprzedającego
•    Warunkiem wykonania transportu, we wskazane przez Kupującego miejsce, są techniczne możliwości dojazdu
      samochodem ciężarowym (dopuszczalny tonaż drogi, odpowiednie utwardzenie terenu, odpowiednia szerokość dojazdu).
      Kierowca ma prawo odmowy dojazdu na miejsce rozładunku w przypadku, gdy dojazd wymagałby naruszenia przepisów
      ruchu drogowego. W przypadku konieczności korzystania przy rozładunku z dźwigu HDS, Kupujący winien zapewnić
      możliwość rozładunku towaru w zasięgu obrotu żurawia. Pole zasięgu dźwigu musi być wolne od linii energetycznych,
      telefonicznych, drzew, itp. Rozładunek dźwigiem HDS jest możliwy wyłącznie z samochodu na grunt.
•    W przypadku ustalonej pomiędzy Sprzedającym a Kupującym formy zapłaty za towar „pobranie gotówki przy dostawie”
      lub „płatność kartą przy dostawie” rozładunek towaru może zostać rozpoczęty wyłącznie po uiszczeniu pełnej zapłaty
      za towar przez Kupującego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela wskazanego na złożonym Zamówieniu.
•    W momencie rozładunku dostawy towaru, Kupujący lub wyznaczony przez niego przedstawiciel wskazany na złożonym
      Zamówieniu ma obowiązek sprawdzenia towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie widocznych właściwości
      fizycznych oraz pisemnego potwierdzenia odbioru towaru na dokumencie Wydania Magazynowego. W przypadku wystąpienia
      różnic ilościowych pomiędzy dokumentem Wydania Magazynowego a dostarczonym towarem lub w przypadku zauważenia
      widocznych wad lub uszkodzeń towaru, należy sporządzić protokół niezgodności w dostawie, podpisany przez kierowcę
      oraz Kupującego lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela.
•    Rozładunek towaru przez Kupującego winien nastąpić niezwłocznie po przybyciu transportu z towarem.
•    Kierowca pomaga przy rozładunku towaru z samochodu, ale nie dokonuje samodzielnie rozładunku oraz nie świadczy usługi
      wniesienia towaru.

7.    Zwroty towaru
•    Towary posiadające oznaczoną datę ważności (m. in. materiały sypkie, masy bitumiczne, farby, lakiery, masy szpachlowe,
      silikony, akryle, pianki, kleje, itp.), dachówki i akcesoria do nich oraz towary dostarczane na indywidualne Zamówienie
      Kupującego nie podlegają zwrotowi.
•    Poza wypadkami wskazanymi powyżej, zwrotowi podlegać mogą wyłącznie towary znajdujące się w oryginalnych,
      nienaruszonych i pełnych opakowaniach, nie później niż do 30 dni od dnia sprzedaży, po wcześniejszym uzyskaniu
      zgody Sprzedającego na przyjęcie zwrotu.
•    W przypadku wyrażenia przez Sprzedającego zgody na zwrot towaru, Kupujący jest zobowiązany dostarczyć zwracany
      towar do magazynu Sprzedającego na własny koszt.

8.    Opakowania zwrotne (palety)
•    Jeśli towar wydawany jest na paletach zwrotnych, Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zafakturowanej kaucji za palety.
•    Kupujący może w ciągu 30 dni od dnia sprzedaży zwrócić palety w niepogorszonym stanie i otrzymać zwrot zapłaconej kaucji.
•    Kupujący dokonuje transportu zwracanych palet do magazynu Sprzedającego na własny koszt.

9.    Reklamacje
•    W przypadku stwierdzenia wad zakupionego towaru Kupującemu przysługuje prawo do złożenia reklamacji zgodnie
      z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Konsumentowi przysługują roszczenia z tytułu niezgodności towaru z umową
      (rękojmi) lub gwarancji, o ile udzielił jej producent towaru. Sprzedający nie udziela gwarancji jakości na zbywany towar.
      Towary objęte są gwarancją jakości, wyłącznie gdy gwarancji udziela producent towarów.
•    Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedającego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10.    Siła wyższa
•    Siła wyższa lub inne okoliczności niezależne od Sprzedającego lub jego dostawców upoważniają Sprzedającego do wstrzymania
      realizacji Zamówień lub dostaw towarów lub ich przesunięcia do czasu całkowitego ustania powstałych przeszkód. Sprzedający
      nie ponosi wówczas odpowiedzialności za szkody powstałe po stronie Kupującego w wyniku opóźnienia lub wstrzymania dostaw
      z w/w powodów.
•    Przez Siłę wyższą uznaje się wypadki losowe niezależne od woli i działania Sprzedającego, a w szczególności: strajki, zamknięcia,
      epidemię, pandemię, inne działania przemysłowe, ograniczenie w dostawie energii elektrycznej, pożar, wypadek, burze, trzęsienie
      ziemi, powodzie, wybuch, wojnę i inne okoliczności podobne, będące poza kontrolą Sprzedającego.

11.    Odpowiedzialność sprzedającego
•    Odpowiedzialność Sprzedającego za niewykonanie lub nienależyte wykonania zobowiązania wynikającego z zawartej z Kupującym
      umowy ograniczona jest jedynie do rzeczywistej szkody Kupującego z wyłączeniem utraconych korzyści, jednak do kwoty nie
      wyższej niż wartość niewykonanego lub nienależycie wykonanego Zamówienia lub wartości towaru będącego przedmiotem umowy
      sprzedaży, w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone
      osobom trzecim w związku z umową sprzedaży.

12.    Zastrzeżenie prawa własności
•    W przypadku sprzedaży towarów z odroczonym terminem płatności Sprzedający zastrzega sobie prawo własności sprzedanych
      towarów do momentu uiszczenia przez Kupującego całej należnej ceny sprzedaży za towar.

13.    Ochrona danych osobowych
•    Administratorem danych osobowych Kupującego jest ATTIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zawiła 50, 30-390 Kraków,
     NIP: 6790165246, Regon: 351503373, kapitał zakładowy: 300.000,00 PLN („Administrator”).
•    W sprawach ochrony danych osobowych z Administratorem można kontaktować się pod adresem email: RODO@attic.pl.
•    Warunki przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym Klauzula informacyjna RODO dostępne są na tablicach
      informacyjnych w Markecie, magazynie Sprzedającego, na stanowiskach w Dziale Sprzedaży Sprzedającego oraz na stronie
      internetowej: https://www.attic.pl/ochrona-danych-osobowych oraz https://www.attic.pl/polityka-prywatnosci.
•    W celu realizacji umowy sprzedaży zawartej zgodnie z niniejszymi OWS Administrator przetwarza następujące dane osobowe:
      imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, numer rachunku bankowego, NIP, PESEL, rodzaj, serię i numer dokumentu
      potwierdzającego tożsamość.

14.    Postanowienia końcowe
•    Jakiekolwiek uprawnienie Kupującego lub ewentualne roszczenie wobec Sprzedającego nie może być przenoszone przez Kupującego
      na osoby trzecie bez uprzedniej zgody Sprzedającego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
•    W zakresie nieunormowanym niniejszymi Ogólnymi Warunkami Sprzedaży zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu
      Cywilnego oraz/lub inne obowiązujące stosowne przepisy prawa.

Data aktualizacji: 02.01.2023 r.

Waga: 
0

Zaopatrujemy inwestycje budowlane

 • Obsługujemy firmy ogólnobudowlane i specjalistyczne, deweloperów, generalnych wykonawców i przedsiębiorstwa budowlane

 • Dostarczamy materiały na terenie całego kraju

 • Zapewniamy fachowe doradztwo i opiekę inwestycyjną

 • Realizujemy nietypowe zamówienia

czytaj więcej

Zaopatrujemy składy budowlane

 • Zaopatrujemy składy i hurtownie budowlane w Polsce południowej
 • Jesteśmy liderem ogólnopolskim      w dystrybucji produktów FAKRO, RIGIPS, ISOVER, SWISS KRONO, ROCKWOOL, URSA
 • Posiadamy regionalny magazyn hurtowy
 • Zapewniamy efektywną i terminową logistykę

czytaj więcej

Dostarczamy wiedzę budowlaną

 • Dostarczamy wiedzę branżową oraz specjalistyczną
 • Organizujemy szkolenia w Krakowie oraz w fabrykach producentów
 • Organizujemy konferencje w Polsce i za granicą
 • Podnosimy kompetencje naszych klientów w zakresie zarządzania biznesem

czytaj więcej

Potrzebujesz wyceny?
Napisz do nas!