Regulamin konkursu "DZIEŃ ZIEMI 2020" na portalu Facebook

    Regulamin Konkursu „DZIEŃ ZIEMI 2020” organizowanego na portalu Facebook


                                                           §1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady konkursu dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
2. Organizatorem konkursu jest firma ATTIC sp. z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Zawiła 50,
    30-390 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: KRS 0000136512,
    NIP 6790165246; dalej zwana Organizatorem.
3. Fundatorem nagrody jest Organizator.
4. Celem zorganizowania konkursu pod nazwą „DZIEŃ ZIEMI 2020”  jest zwiększenie
    rozpoznawalności wizerunku i marki Organizatora w celu intensyfikacji sprzedaży produktów.
5. Niniejszy konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r.
    o grach hazardowych.
6. Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek działania związane z organizacją
    konkursu na łamach serwisu.
7. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

                                                            §2.  MIEJSCE I CZAS KONKURSU

1. Konkurs jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polski i z wykorzystaniem portalu
    społecznościowego Facebook.
2. Konkurs jest dostępny w formie postu konkursowego na portalu społecznościowym Facebook
    na profilu www.facebook.com/PSB.ATTIC
3. Konkurs będzie trwał od 22.04.2020 r. od momentu pojawienia się postu konkursowego do
    25.04.2020 do godziny 23:59.

                                                            §3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:
   Wymień 3 działania proekologiczne, które stosujesz lub chcesz wdrożyć w codziennym życiu.
2. Dopuszczamy odpowiedzi w formie tekstu i / lub zdjęć umieszczonych pod postem konkursowym.
3. Jeden Uczestnik może wielokrotnie brać udział w Konkursie, ale może wygrać tylko jedną Nagrodę
    w trakcie trwania całego Konkursu
4. Aby wziąć udział w konkursie konieczne jest posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych
    w dniu jego rozpoczęcia.
5. Zgłaszając swoje uczestnictwo w konkursie Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z niniejszym
    regulaminem i go akceptuje.
6. Uczestnikami konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora.
7. Uczestnikiem konkursu może być osoba, która polubi fanpage lub posiada status fana
    www.facebook.com/PSB.ATTIC
8. Uczestnikiem konkursu musi być osoba posiadająca konto na Facebooku.


                                                               §4. NAGRODY

1. Wśród zgłoszonych w konkursie odpowiedzi Organizator wybierze wg własnego uznania
    pięć najlepszych i nagrodzi każda z nich lnianą torbą zakupową wielokrotnego użytku
    „bądź eco z ATTIC”.

2. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na fanpage'u www.facebook.com/PSB.ATTIC
    w dniu 28.04.2020 r.
3. Warunkiem otrzymania nagrody jest skontaktowanie się osoby nagrodzonej z Organizatorem
    w wiadomości prywatnej terminie 7 dni od ogłoszenia wyników (do dnia 05.05.2020 r.).
    Brak kontaktu w wyznaczonym terminie jest jednoznacznie rozumiany jako rezygnacja
    z odbioru nagrody.
4. Nagrody będzie można odebrać osobiście lub na prośbę osoby nagrodzonej zostaną wysłane
    firmą kurierską, na adres podany przez nagrodzoną osobę w prywatnej wiadomości do
    Organizatora wysłanej przez portal Facebook.
5. Nagrody zostaną wysłane w ciągu 5 dni roboczych od momentu otrzymania danych do wysyłki.
6. Nagrody zostaną wydane bądź przesłane na koszt Organizatora.
7. Uczestnikowi nie przysługuje prawo wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent,
    w tym pieniężny, jak również nie przysługuje prawo przeniesienia na osobę trzecią roszczenia
    o wydanie nagrody.    
8. Zdjęcie nagrody przedstawionej w konkursie może nieco odbiegać od rzeczywistości.

                                                                  §5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu Uczestnicy winni
    zgłaszać na piśmie w czasie trwania konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od
    jego zakończenia.
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz wskazanie
    przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem:
    Konkurs „DZIEŃ ZIEMI 2020”
3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.

                                                                  §6. DANE OSOBOWE

1. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w konkursie i realizacji
    ewentualnej nagrody / reklamacji w konkursie. Tym samym Uczestnik konkursu wyraża
    zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych przez Organizatora
    do realizacji konkursu oraz promocji i marketingu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
    o ochronie danych osobowych. / Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. Zm./. oraz
   art. 6 ust 1 lit. a RODO, art. 6 ust 1 lit. b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
2. Dane osobowe uczestników tj. imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy będą przetwarzane
    przez Organizatora wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym regulaminie i wyłącznie
    w celu realizacji konkursu, w tym publikowanie wyników Konkursu, kontaktowania się
    z Uczestnikami, którzy zwyciężyli celem przekazania przyznanych nagród lub ewentualnych
    reklamacji.
3. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest ATTIC sp. z o.o.
    Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do dostępu do jego danych osobowych, możliwości
    ich sprostowania, wniesienia sprzeciwu, żądania zaprzestania ich przetwarzania i wycofania
    zgody na ich przetwarzanie, przenoszenia danych osobowych oraz bycia zapomnianym.


                                                                §7. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy
    Kodeksu Cywilnego.
2. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na opublikowanie przysłanego zgłoszenia
    na stronie www.facebook.com/PSB.ATTIC
3. Uczestnik zamieszczający zgłoszenie publikuje je na własne ryzyko i we własnym imieniu, 
    ponosząc odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich wynikające
    z zamieszczenia zgłoszenia, w szczególności praw autorskich.

 

Zaopatrujemy inwestycje budowlane

 • Obsługujemy firmy ogólnobudowlane i specjalistyczne, deweloperów, generalnych wykonawców i przedsiębiorstwa budowlane

 • Dostarczamy materiały na terenie całego kraju

 • Zapewniamy fachowe doradztwo i opiekę inwestycyjną

 • Realizujemy nietypowe zamówienia

czytaj więcej

Zaopatrujemy składy budowlane

 • Zaopatrujemy składy i hurtownie budowlane w Polsce południowej
 • Jesteśmy liderem ogólnopolskim      w dystrybucji produktów FAKRO, RIGIPS, ISOVER, KRONOPOL, ROCKWOOL, SCHIEDEL
 • Posiadamy regionalny magazyn hurtowy
 • Zapewniamy efektywną i terminową logistykę

czytaj więcej

Dostarczamy wiedzę budowlaną

 • Dostarczamy wiedzę branżową oraz specjalistyczną
 • Organizujemy szkolenia w Krakowie oraz w fabrykach producentów
 • Organizujemy konferencje w Polsce i za granicą
 • Podnosimy kompetencje naszych klientów w zakresie zarządzania biznesem

czytaj więcej